Warning: Use of undefined constant page - assumed 'page' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /www/ok-net.cz/ok-net.cz/oknet2007.php on line 3
OK-NET Bezdrátový internet
Bezdrátový internet

   

Fakturace

Zasílání faktur e-mail Faktura za internet přichází do Vaší e-mailové schránky ve formátu .pdf, tak jak je uvedeno ve smlouvě. Pokud máte zašrtnuté zasílání faktur e-mailem ve svém uživatelském účtu. Nezapomeňte také překontrolovat správnost Vaší e-mailové adresy ve Vašem měření. Tato faktura je připravená pro přímý tisk do účetnictví a obsahuje všechny náležitosti dané zákonem. Tato informace je Vám i řečena při instalaci internetu. Faktura mailem - faktura přichází ve formátu .pdf, pro který musíte mít nainstalovaný Adoba Acrobat Reader. Pokud jej nemáte, stáhněte si jej «--zde--» Uživatel se ve smlouvě zavazuje dodat aktuální e-mail adresu pro zasílání informací a faktur. Za nedoručení faktur na nefunkční e-mail odpovídá uživatel. To znamená, dojde-li k zablokování účtu z důvodu neuhrazení faktury bude muset uživatel uhradit odblokování účtu. Zasílání klasickou poštou je zpoplatněno v ceníku služeb.

Veskere procedury, tykající se zasílání vyuctovaní v elektronické podobě, byly vypracovány s maximální možnou obezřetností. Pokud budete mít zájem o pravidelné zasílání faktur na jinou e-mailovou adresu, zaslete prosím « nový kontakt ». Přiložený soubor PDF je optimalizovaný pro prohlížeč dokumentu Adobe Acrobat Reader 5.0 a výše od spolecnosti Adobe Systems Incorporated. Pokud nemáte na svém počítači nainstalovaný prohližeč dokumentu PDF, využijte prosím níže uvedeneho odkazu ke stažení volne verze. Stejným způsobem postupujte i v případě, že máte problémy s tiskem nebo se zobrazením dokumentu.
Adobe Acrobat

Způsob placení:
Při platbách převodním příkazem uvádějte číslo faktury jako variabilní symbol. Děkujeme za pochopení, jedná se o automatické dohledání uhrazenosti plateb. V případě neuvedení variabilního symbolu může být platba považovana za neuhrazenou, protože samotná částka neprozradí, kdo ji uhrail. Může se stát, že Váš účet bude zablokován díky neuvedenému variabilnímu symbolu.

Platby probíhají čtvrtletně nebo měsíčně dle aktuálně zvoleného tarifu, tj. splatnost je do 10. dne v prvním měsíci příslušného zúčtovacího období. Uživatel se zavazuje hradit poskytovateli částku dle smluvního ceníkového tarifu, který je vždy přístupný na internetu. Od dubna roku 2006 jsme umožňujeme uživatelům Rychnova nad Kněžnou a okolí zvýhodněnou roční platbu, kde uživatel získává dva měsíce provozu internetu zdarma. Tuto službu mohou využít uživatelé s paušálním tarifem.

Měsíční/čtvrtletní tarify bez paušálu jsou účtovány k poslednímu dni příslušného měsíce či čtvrtletí.

Pokud je zvolená sdílená linka, platby probíhají předem. Datový objem SDL linek je omezen na 7GB/měsíc (při překročení je každé 1MB za 1 Kč viz ceník).

Novinka k platbám: Pokud Váš účet za internet v daném zúčtovácím období nepřesáhne 150,- Kč bez DPH částka se převádí do následujícího zúčtovacího období. Od roku 2005 se nebudou na fakturu rozepisovat druhy provozu, ale bude uváděna celková částka za uvedený objem dat. Rozpis těchto dat je neustále k nahlédnutí v měření.

Změna v osobních údajích: Uživatel podepsáním smlouvy uděluje poskytovateli souhlas s užitím údajů o uživateli pro obchodní účely dle §84(8) zákona č. 151/2000 o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, a to po celou dobu trvání této smlouvy. Dojde-li ke změně osobních údajů e-mail adresy, telefonu, prosím sdělte nám svůj nový kontakt, aby nedošlo k zbytečnému nedorozumění při fakturaci.

Zablokování účtu: K zablokování účtu může dojít v případě neuhrazení příslušné částky do 20 dne v prvním měsíci příslušného zúčtovacího období. Účet může být dále zablokován v případě rozesílání virů, spamů apod.

Odblokování účtu: Odblokování proběhne po uhrazení dlužné částky + poplatek 200 Kč za odblokování účtu.

Dostupnost svého účtu (aneb vaš přehled o stažených datech a jejich ceně): Každý uživatel má přehled o svém účetě. V přehledných grafech je znázorněno podle dnů kolik MB bylo staženo. V tabulce jste seznámeni s počtem přenesených dat s částkou bez DPH a s celkovou částkou k úhradě.

Ceník služeb: Aktuální ceník služeb je stále zveřejněn na internetu. Dojde-li k navýšení ceny více než o 10% je poskytovatel Vám tuto skutečnost oznámí e-mail.

Upozornění:
Od 1.1.2005 (včetně) z měření vystavujeme daňové doklady ve formátu PDF. Pro zobrazení dokladu budete potřebovat aplikaci Adobe Reader. Daňové doklady ve formátu PDF jsou vystaveny v souladu se Zákonem 235/2004 Sb., Zákon o dani z přidané hodnoty. Pokud si doklad přejete zaslat také pozemní poštou, požádajte naše fakturační oddělení emailem na adrese fakturace@ok-net.cz, dle platného ceníku Vám bude účtován manipulační poplatek za zaslání faktur klasickou poštou viz. cena služeb
Od 1.5.2004 došlo ke změně hodnoty základní sazby DPH, z 22% na 19%.

Proč na faktuře nemusí být razítko a podpis?


Podle § 28 zákona 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty není jako součást daňového dokladu požadováno razítko a podpis.

Běžný daňový doklad (faktura, daňový doklad na částku větší než 10000,- Kč, apod.) musí obsahovat:
a) obchodní firmu nebo jméno a příjmení, poppřípadě název, dodatek ke jménu a příjmení nebo názvu, sídlo nebo místo podnikání, plátce, který uskutečňuje plnění, (prodávající)
b) DIČ prodávajícího,
c) obchodní firmu nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke jménu a příjmení nebo názvu, sídlo nebo místo podnikání, kupujícího,
d) DIČ kupujícího,
e) evidenční číslo dokladu,
f) rozsah a předmět zdanitelného plnění,
g) datum vystavení daňového dokladu,
h) datum uskutečnění zdanitelného plnění nebo datum přijetí platby, a to ten den, který nastane dříve,
i) jednotkovou cenu bez daně, dále slevu, pokud není obsažena v jednotkové ceně,
j) základ daně nebo výši platby,
k) základní nebo sníženou sazbu daně, případně sdělení, že se jedná o zdanitelné plnění osvobozené od daně, odkaz na příslušné ustanovení tohoto zákona
l) výši daně uvedenou v korunách a haléřích, popřípadě zaokrouhlenou na desítky haléřů nahoru.

Ostatně na faktuře za telefon, elektřinu, plyn atd. také není podpis a myslíte si, že by si toho finanční úřad nevšiml, kdyby to bylo v rozporu se zákonem?

Dle zakona 235/2004 Sb. o dani z pridane hodnoty, §26, jde o elektronicky danovy doklad s pravne naprosto pripustnou formou.< 2007 >, OK-NET.cz, webmaster